Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

 


Ne, 11 nov 2012 20:30:00 +0100

Štvrtok 8smeho
Autor/ka: Ján Ilavský

 

Vo štvrtok 8. Novembra 2012 prebehlo Verejné zvažovanie Participatívneho rozpočtu mesta Bratislava pre rok 2013. Zvažovanie sa konalo v Justiho sieni Primaciálneho paláca o 17:00 a týmto stretnutím vrcholil celý proces Participatívneho rozpočtu. Pokúsim sa bližšie priblížiť podobu tohto procesu a jeho výsledky.

 

 

Proces Participatívneho rozpočtu (PR)

September – 30. Október Verejná prezentácia

PR pre rok 2013 sa začal v Septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácii v budove YMCA na Karpatskej ulici č.2. Do tejto fázy bola pozývaná široká verejnosť, ktorá mohla predkladať vlastné návrhy a nápady, alebo pripomienkovať už vytvorené projekty. Treba povedať, že reklamu tomuto procesu zabezpečovali najmä svojpomocne členovia komunít a s masívnejšou podporou zo strany mesta by tento proces mohol osloviť širší záber obyvateľov. To je aj imanentnou snahou PR - zapojenie čo najväčšieho počtu obyvateľov mesta do participatívneho rozhodovania o mestskom rozpočte a do formovania podoby mesta, ktoré obývajú. Pochopiteľne je však potrebné ukázať mestskému zastupiteľstvu, že tento prístup k riešeniu vecí verejných je zmysluplný a zo strany obyvateľov žiadúci. Verím, že potom dôjde aj k viditeľnejšej marketingovej podpore zo strany mesta.

Na verejných fórach komunít obyvatelia mesta navrhovali priority pre jednotlivé komunity. Na základe takto formulovaných priorít boli následne vypracované projekty, ktoré postúpili do verejného zvažovania 8. Novembra 2012. Projektové dokumentácie projektov boli zverejnené na stránkach pr.bratislava.sk. Všetky projekty boli prezentované 30. októbra v Justiho sieni Primaciálneho paláca o 17:00, kde boli otvorene pripomienkované členmi komunít a prítomnou  verejnosťou.


Verejné zvažovanie (VZ)

8. November 2012, 17:00 Justiho sieň Primaciálneho paláca

 

Program VZ:

- Privítanie a úvodný vstup
- Kritéria pre posúdenie projektov
- Prezentácia projektov
- (Prestávka)
- Hodnotenie projektov a dohoda
- Záver

VZ sa začalo s takmer žiadnym časovým sklzom. Úvodné slovo patrilo radcovi primátora Michalovi Feikovi a Peťovi Vittekovi z OZ Utópia, ktorí v skratke zhrnuli uskutočnené kroky a dosiahnuté úspechy procesu PR. Následne sa otvorila diskusia ohľadom zrozumiteľnosti a štruktúry kritérií, na základe ktorých prebehne hodnotenie predložených projektov.

     Kritéria posudzovania projektov:

         - Veľkosť cieľovej skupiny a dopad na ňu

         - Zapojenie komunít a aktivizácia obyvateľov

         - Efektívnosť využitia financií

         - Prínos projektu k PR

         - Súlad projektu s prioritami komunít

 

Lukáš Bulko prezentuje projekt Autonómna zóna LafranconiPo uzavretí kritérií nasledovala krátka prezentácia jednotlivých projektov s dôrazom na progres a zmeny, ktoré predkladatelia uskutočnili v poslednej dobe. Predpokladom bolo, že všetci zainteresovaní sú oboznámení s podobou a cieľmi jednotlivých projektov, a aj vzhľadom na verejnú prezentáciu projektov z 30. októbra nebolo potrebné opätovne prezentovať celú podobu projektov. Duplicite toho, čo už bolo povedané sa však nedalo vyhnúť čo bolo aj na úkor energie prítomných a samozrejme času.

Po krátkej prestávke nasledovalo hodnotenie projektov delegátmi komunít. Delegáti jednotlivých komunít boli určení na stretnutiach komunity. Predstavovali tlmočníkov počas hodnotenia projektov pričom z každej komunity boli určení dvaja delegáti. Každá komunita mala teda dva hlasy, ktorými hodnotila všetky projekty okrem projektov vlastnej komunity (napríklad komunita Seniorov hodnotila projekty komunít Zelené mesto, Open Data, Mládež; a podobne zvyšné komunity). Hodnotilo sa jednotlivo v rámci všetkých kritérií posudzovania projektov pričom sa prihliadalo na to, ako daný projekt spĺňa dané kritérium. Na základe diskusie v rámci komunity boli potom pridelené body od 1-5, kde 1 znamená, že daný projekt spĺňa kritérium najmenej a 5 najviac. Po spočítaní všetkých bodov bolo určené poradie. 

Výsledky hodnotenia projektov na verejnom zvažovaníHodnotilo sa jednotlivo v rámci všetkých kritérií posudzovania projektov pričom sa prihliadalo na to, ako daný projekt spĺňa dané kritérium. Na základe diskusie v rámci komunity boli potom pridelené body od 1-5, kde 1 znamená, že daný projekt spĺňa kritérium najmenej a 5 najviac. Po spočítaní všetkých bodov bolo určené poradie. 

 

Rovnako bolo spustené aj hlasovanie na internete. Jedno prebiehalo na stránkach pr.bratislava, kde bolo možné hlasovať za tri projekty v rôznej priorite – prvá priorita mala váhu 5%, druhá 3,5% a tretia 1,5% z celkového poradia. Súčasne prebiehalo aj hlasovanie na sociálnej sieti Facebook, ktoré predstavovalo 10%. Ohľadom internetového hlasovania bolo niekoľko nedostatkov. Medzi najzávažnejšie patrí napríklad možnosť hlasovať opakovane viackrát na stránkach mesta, alebo nejasnosti ohľadom relevantnosti Facebook hlasovania, ktoré malo byť spočiatku informatívne a tak veľa projektov nezahájila facebookovú kampaň, nakoniec však získalo váhu 10%. [tabulka od feika]

 

 

 

Výsledky procesu PR

 

Všetky výstupy sa spracujú do záverečného dokumentu, ktorý bude obsahovať v procese PR schválené priority pre komunity a poradie projektov podľa dôležitosti, tak ako im budú odovzdané hlasy v internetovej ankete a pri verejnom zvažovaní. Dokument bude následne odovzdaný primátorovi a začlenený do procesu schvaľovania rozpočtu mesta pre rok 2013. Poslanci mestského zastupiteľstva následne na svojom zasadnutí rozhodnú o tom, aká suma bude na PR pre rok 2013 vyčlenená. Realizovať sa budú tie projekty, ktoré sa do poslancami schválenej sumy zmestia podľa poradia stanoveného procesom PR.