Preskoč na obsah

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Autor/ka: Lukáš Bulko, Ján Ilavský, Zuzana Krivošová, Peter Nedoroščík

Vážený pán rektor, vážení páni dekani!

            Tento otvorený list vám píšeme so zámerom získať vaše vyjadrenie k projektu Autonómna zóna Lafranconi a k našim návrhom na spoluprácu, ktoré sme vám v rámci tejto iniciatívy viackrát predložili.

Radi by sme od vás získali váš súhlas s realizáciou dočasných (a v prípade potreby ľahko odstrániteľných) intervencií, ktoré by zhodnotili územie okolo mostu Lafranconi. Sme presvedčení, že tieto zásahy sú plne v súlade  s odkazom grófa Lanfranconiho, ako aj územným plánom mesta.

Priestor, o ktorý sa zaujímame je spravovaný najmä Univerzitou Komenského, čiastočne mestom Bratislava a Ministerstvom obrany SR. Samotný most Lafranconi patrí NDS. (príloha č.1 – Majetkové vzťahy územia)

Kto sme?

            Sme občianska iniciatíva, ktorá svoju víziu o využití spomínaného priestoru spracovala do projektu, podporeného mestom Bratislava. Patria k nám mladí ľudia, študenti, odborníci, športovci a predstavitelia rôznych záujmových skupín. Snažíme sa angažovať a meniť veci k lepšiemu v súlade s hodnotami, ku ktorým nás vychovávala Univerzita Komenského a Slovenská technická univerzita.

Prečo a ako sa snažíme priestor zhodnotiť?

            Priestor pod mostom Lafranconi považujeme za hodnotný a s vysokým potenciálom rozvoja. Veríme, že toto územie nášho záujmu sa môže stať dôležitým rekreačným územím mesta, atraktívnym univerzitným parkom a predovšetkým  reprezentatívnou vstupnou bránou ku Karloveskému ramenu. V priebehu 2 rokov sme podnikli množstvo krokov, aby sa tento dlhodobo zanedbávaný priestor začal kultivovať (príloha č.3 – Harmonogram aktivít).

Na rozpracovanie našich zámerov sme získali financie z rozpočtu mesta Bratislava (príloha č.9 – Participatívny rozpočet). 18.-21. 4. 2013 sme zorganizovali odborne vedený interdisciplinárny worskhop, ktorého sa zúčastnilo 35 študentov UK a STU, vedených desiatimi expertmi z oblasti architektúry, územného plánovania, krajinnej a záhradnej architektúry, psychológie, filozofie, rekreácie, športu a kultúry. Participatívnym procesom sme v spolupráci s viacerými odborníkmi a verejnosťou na workshope dospeli k trom ideovým štúdiám a v rámci nich približne k 30 nízkorozpočtovým návrhom na intervencie pri moste Lafranconi a jeho okolí (príloha č.6 – Ideové štúdie).

Návrhy sú plne v súlade s územným plánom mesta, v ktorom je toto územie definované ako Územie mestskej zelene (Kód 1110 - Parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy), dostupné širokej verejnosti) (príloha č.2 – Územný regulačný plán). Rovnako sú v súlade s poslednou vôľou grófa Lanfranconiho, v ktorej daroval pozemky obyvateľom Bratislavy na šport a rekreáciu.

Zapojenie verejnosti a medializácia

            Ideové štúdie a návrhy vychádzajú z dotazníkového prieskumu, internetového hlasovania, priamych podnetov od záujmových skupín, ktoré sa zúčastnili worskhopu i od verejnosti. Na internete vyplnilo dotazník vyše 160 ľudí (príloha č.4 – Dotazníkový prieskum). Celkový odhad dobrovoľnej práce, ktorá sa vykonala počas prípravy na workshop i počas samotného workshopu odhadujeme na 5 000h, čo znamená náš finančný vklad (cca 17 000€). Mediálne výstupy projektu a jeho výsledkov sme zaznamenali na vyše 30 internetových stránkach, 3 blogoch ako aj vo významných tlačených médiách -  SME, Trend, In.Ba, Nový čas, Fórum architektúry. Na sociálnej sieti Facebook máme 440 podporovateľov. Iniciatívu podporili aj členovia komunity parkour, ktorí pod mostom Lafranconi už roky pravideľne trénujú. (v rámci prílohy č.7 – Medializácia a články –> 7.4 Projekt  Autonómna Zóna a Parkour Bratislava)

Pokiaľ ide o ďalšie financie, na realizáciu intervencií sme získali grant O2 Thing Big a môžeme podať žiadosti o ďalšie granty (napr. Iuventa), ako aj počítať s ďalšou podporou mesta. Samotného workshopu sa zúčastnili  a priamo ho sponzorsky podporili predstavitelia firmy mmcité, ktorej frakcia playcité mala záujem budovať športové (parkour, street workout) prvky v tomto území.

Ako prebiehala vzájomná komunikácia

            O našich zámeroch sme vás informovali od októbra a novembra 2012 (príloha č.8.1). Na prvom osobnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo koncom marca 2013 sme vám odprezentovali zámery nášho projektu a získali sme vašu pozitívnu odozvu a slovnú podporu. Napokon sa nám však z dôvodu novo započatého a dodnes neukončeného majetkového vyjednávania s NDS, nepodarilo dohodnúť povolenie na realizáciu intervencií, ani na plošnú propagáciu workshopu na pôde UK.

Do procesov sme sa snažili zapojiť aj zástupcov FTVŠ a PriF, ktorí majú dané územie v správe. Predstavitelia FTVŠ UK prezentovali na stretnutiach zámer budovať hokejovú halu, čo je však v rozpore s územným plánom, z ktorého sme pri našom návrhu vychádzali ako zo záväzného dokumentu.

14. 6. 2013 sme chceli v programe Naše mesto s nadáciou Pontis realizovať dobrovoľnícke dni pod mostom Lafranconi. Plánovali sme vyčistiť priestor a upraviť zeleň pri botanickej záhrade. Tieto aktivity sme bohužiaľ nemohli realizovať, lebo sme nezískali povolenie od UK a FTVŠ. (príloha č.8.2 - komunikácia s FTVŠ, kanceláriou kvestorky UK a nadáciou Pontis)

Ďalšie kroky

            Naše nasledujúce kroky budú viesť k príprave verejnej deliberatívnej diskusie, ktorej cieľom bude spomedzi navrhovaných intervencií a štúdií dospieť k optimálnemu návrhu zhodnotenia tohto priestoru tak, aby napĺňal verejný záujem a slúžil k prezentácii otvoreného prístupu majiteľov a správcov k verejnosti. Túto diskusiu chceme realizovať na jeseň 2013.

V záujme tohto cieľa sme podnikli už niekoľko krokov. Výsledky aprílového workshopu sme spolu s výstavou prezentovali na akcii Piknik pod Mostom Lafranconi(19.5.), výstavou na STU(6.-10.5.), výstavou v nádvorí SNG(21.-29.5), zbieraním podnetov vo vestibule internátu Mlynská dolina(30.5.), prezentáciou na Noci architektúry(14.6.), diskusiou Pionieri verejného priestoru v KC Dunaj(19.6.). Až do momentu uskutočnenia verejného workshopu bude prebiehať hlasovanie a diskusia k daným návrhom na internete; do tejto chvíle sme získali podnety od vyše 150 ľudí.

Na to, aby sme moli zhodnotiť prácu zapojených odborníkov, študentov i verejnosti, potrebujeme spoluprácu so zainteresovanými stranami a vaše vyjadrenie.

Chceme vás požiadať o súhlas s realizáciou dočasných intervencií. Veľmi uvítame, ak sa Univerzita Komenského zapojí do procesu plánovania týchto intervencií, ak nadviažeme spoluprácu a všetky kroky budeme môcť s vami konzultovať.

Chceme vás zároveň požiadať o informáciu o vašich zámeroch, týkajúcich sa pozemkov pod mostom Lafranconi. Pokiaľ máte inú predstavu o dočasnom skultivovaní tohto územia a postupoch, akými by sa k nemu malo dospieť, radi privítame vaše informácie a veríme, že spoločná diskusia nám ukáže, v akom priestore a akým spôsobom by sme mohli spolupracovať. Našou snahou nie je v žiadnom prípade ísť proti vašej vôli.

Spoluprácu s vami považujeme za kľúčovú a radi sa s vami stretneme, aby sme prediskutovali možné spoločné ciele.

Ponúkame vám:

- zdarma 1000-ky hodín iniciatívnej, odvedenej dobrovoľnej práce, ktorej cieľom bolo skvalitniť život na pôde UK a tak aj zvýšiť jej prestíž.

- zdarma 30 verejných návrhov na dočasné, tzn. ľahko odstraniteľné zhodnotenie územia pod mostom Lafranconi, ktoré sú v súlade s verejným záujmom a mestským územným plánom.

- zdarma verejné podklady zahŕňajúce podnety od verejnosti ako aj výstupy z uskutočnených procesov.

- financie na realizáciu projektu: grant O2 Think Big, možnosť oživenia spolupráce s sponzorom mmcité, participatívny rozpočet a potenciálne ďalšie granty.

- desiatky dobrovoľníkov s vôľou ďalej pracovať na realizácii projektu.

 

            S pozdravom

                                                                                                          Lukáš Bulko

                                                                                                          Ján Ilavský

                                                                                                          Zuzana Krivošová

                                                                                                          Peter Nedoroščík       

V Bratislave 3.10.2013

 

 

Otvorený list + 46strán príloh, komplexný dokument o AZL a sumarizacia aktuálneho stavu na stiahnutie -*pdf TU.

online tu:

 

Obsah príloh:

Príloha č.1 Majetkové vzťahy územia 
Príloha č.2 Územný regulačný plán 
Príloha č.3 Harmonogram aktivít 
Príloha č.4 Dotazníkový prieskum 
Príloha č.5 Vyhodnotenie formulára 
Príloha č.6 Ideové štúdie 
                6A. (re)generátor 
                6B. laf:kocka
                6C. na hrane
Príloha č.7 Medializácia, články 
                7A. pohľadom účastníčky worshopu: AUTONÓMNA ZÓNA LAFRANCONI „...a stĺpy budú ružové!" - Livia Gazova
                7B. pohľadom koordinátoriek projektu: AUTONÓMNA ZÓNA LAFRANCONI – proces, energia, dobrodružstvo! - Zuzana Krivošová 
                       ĽUDIA STAGNUJÚ, VEREJNÝ PRIESTOR TIEŽ - Ivana Pasečná
                 7C. pohľadom cieľovej skupiny cvičiacej parkour pod mostom Lafranconi: PROJEKT AUTONÓMNA ZÓNA A PARKOUR BRATISLAVA - Jakub Hospodársky
                 7D. ŠTUDENTI VYTVORILI NÁVRHY NA OŽIVENIE ZÓNY LAFRANCONI - denník SME
Príloha č.8 Komunikácia s UK 
               8A. Komunikácia s UK pred workshopom
               8B. Komunikácia s FTVŠ, kanceláriou kvestorky UK a nadáciou Pontis pred akciou Naše Mesto 
Príloha č.9 Leták Participatívneho rozpočtu 

 

 

IDEOVÉ ŠTÚDIE priestoru pod a pri moste Lafranconi

 v rámci projektu Autonómna Zóna Lafranconi

po rozkliknutí obrázkov sa otvoria detaily intervencií, ktoré obsahujú aj hlasovací formulár a sprievodné texty s možnosťami o nich diskutovať a pripomienkovať

 

priložte ruku k dielu

Hodnoďte, hlasujte, diskutujte, pripominkujte, navrhujte ďalšie úpravy a riešenia.

 V rámci ideového interdisciplinárneho workshopu AZL (18. – 21. 4. 2013) študenti architektúry, krajinnej architektúry, urbanizmu, územného plánovania, sociológie, kulturológie či dokonca biomedicínskej fyziky spoločne navrhli nový koncept rozvoja doteraz mŕtvej oblasti pod mostom Lafranconi. Počas intenzívnych 4dní v Lodenici UK hľadali možnosti ako splniť požiadavky ľudí, ktorí popod nevzhľadný most len prechádzajú a s lektormi – architektmi z praxe, dobrovoľne a zadarmo vytvorili projekty, ktoré by v budúcnosti mohli úžasne skvalitniť tento verejný priestor. Spoločnou myšlienkou bolo ponúknuť doteraz len utekajúcim či bicyklujúcim obyvateľom Bratislavy možnosť zastaviť sa pod mostom a niečo zažiť.  

TERAZ JE NA NÁS OBYVATEĽOCH BRATISLAVY, ABY SME SA VYJADRILI ČO SA NÁM PÁČI A ČO BY SME TAM CHCELI!

O projekte AUTONÓMNA ZÓNA LAFRANCONI

Autonómna Zóna Lafranconi je jedným z projektov Participatívneho Rozpočtu mesta Bratislava snažiacich sa o obohatenie kultúrneho a komunitného života v Bratislave. Priestor na nábreží Dunaja pod mostom Lafranconi, z časti slúžiaci ako parkovisko, chceme premeniť na spoločensky i kultúrne podnetnú lokalitu. 

Územie je vo vlastníctve UK a je obklopené univerzitnými areálmi, internátmi, cyklotrasou, spontánne tu zvyknú tráviť čas živly alternatívnej kultúry (graffiti, bikeri, parkour, fire-show…). Denne územím prechádzajú okrem automobilov azda všetky skupiny obyvateľov.

Prostredníctvom projektu chceme navrhnúť optimálne riešenia rozvíjajúce ďalej tento priestor, a to najmä v záujme tých komunít z verejnosti, ktoré majú o svoj rozvoj a aktivity v priestore záujem.

Forma realizácie bude medziuniverzitná spolupráca študentov UK a STU prostredníctvom workshopov, do ktorých bude aktívne prizvaná verejnosť.  Študenti vypracujú (18.-21.4.2013) veľmi lacnú profesionálnu štúdiu priestoru, podobnú tým, za ktoré mesto platí desiatky tisíc eur, založenú na myšlienke interdisciplinárnej spolupráce, prvú a jedinečnú svojho druhu. 

 
Spomedzi všetkých zozbieraných podnetov sa napokon na platforme deliberatívneho fóra vyberú najlepšie riešenia premeny priestoru a zrealizujú sa konkrétne intervencie v priestore. (ilustračne by mohlo ísť o ekologické ihrisko, lavičky z pneumatík/paliet, graffity galériu, hojdačku zavesenú o konštrukciu mosta, zvukovú inštaláciu na konštrukcii mosta, open air fitness, lezeckú stenu na moste a pod.)


Konečným ideálnym cieľom, ktorý sa však nemusí podariť, je dosiahnuť status autonómnej zóny, teda lokality spravujúcej komunitou ľudí so záujmom tvorivo spolupracovať, komunikovať a navzájom sa inšpirovať pri ďalšej práci s týmto priestorom, a tak dosiahnuť vznik osobitného a stále nového genius loci tohto miesta.

  

    

Pozvánka Pozvánka

 

 

 

az.lafranconi@gmail.com