Kto sme?

- sme skupina mladých ĺudí, ktorí sa už druhý rok zaoberajú konceptom revitalizácie lokality pod mostom Lafranconi.

- samotná idea premeny tejto lokality vznikla koncom roka 2011 v hlavách študentov vrámci stretnutí participatívnej komunity Mládež. Od tej chvíľe sme rozvíjali zámer projektu, hľadali spriaznených ľudí, partnerov a podporu. 4.10.2012 sa na Verejnom fóre PK Mládež zrodil vrámci diskusie podnet na realizáciu prostredníctvom FA STU a interdisciplinárnych workshopov. Krátko na to nasledovalo potvrdenie STU o spolupráci. Napokon, na základe verejných zvažovaní 8.11.2012 a 7.2.2013 získal projekt z participatívneho ropzočtu pre rok 2013 financie na realizáciu ideového interdiciplinárneho worskhopu. Momentálne hľadáme podporu u sponzorov, ktorí by cheli pomôcť pri realizácii intervencií, ktoré vzídú z procesov vzťahujúcich sa k plánovanému ideovému workshopu (18.-21.4.2013).

 

V tíme AZL sú:

Mgr. Lukáš Bulko   /UK Ba/ [iniciátor, koordinátor]

Mgr. Ján Ilavský   /UK Ba/ [iniciátor, koordinátor]

Ing. arch. Zuzana Krivošová   /ÚU STU Ba/ [koordinátorka]

Ing. arch. Elena Šoltésová, MSc.   /FA STU Ba/ Ing. [lektorka workshopu, prednášajúca]

Ivana + Peter Paseční   /2ka, s.r.o, ÚU FA STU Ba, ČVUT Praha/ [lektori workshopu, prednášajúci]

Ing. arch. Katarína Boháčová, PhD   /ÚU STU Ba, REMIX Architects/ [lektorka workshopu, prednášajúca]

Ing. arch. Tomáš Žáček /Nice Architects/ [lektor workshopu]

Ing. arch. Soňa Pohlová   /Nice Architects/ [lektor workshopu]

Ing. arch Roman Janata  /Nice Architects Ba/ [lektor workshopu]

Mgr. Mgr. Peter Nedoroščík   /UK Ba/ [konzultant, facilitátor]

Čo je autonómna zóna?

Pojem "Autonómna zóna" chápeme ako sebaspravujúci a inšpiratívny verejný priestor. Je víziou myšlienky, že spoločenstvo ľudí, ktoré namiesto autoritárstva a pasívneho akceptovania stavu vecí vezme iniciatívu do vlastných rúk a nadchne sa predstavou spoločného rozhodovania o spoločnom, môže byť nielen životaschopným, ale aj skutočne oslobodzujúcim vzorom rozvíjania individuálnej tvorivosti ako aj hmotných, citových a duchovných potrieb súčasného života.


Ideálnym cieľom projektu AZL je vytvoriť takýto priestor, dosiahnuť lokalitu spravujúcu komunitou ľudí so záujmom tvorivo spolupracovať, komunikovať a navzájom sa inšpirovať pri ďalšej práci s týmto priestorom, dosiahnuť vznik osobitného a stále nového genius loci tohto miesta.

 V duchu tohto ideálu má štruktúra projektu Autonómna zóna Lafranconi v niektorých aspektoch ambíciu prekonať doterajšie pokusy o pariticpatívne plánovanie verejného priestoru.

Optimálne vyváženie participácie a deliberácie

Realiácia projektu bude podľa skúseností z participatívej demokracie maximálne transprentná a otvorená pre spolurozhodovanie aj aktívnu spolúčasť verejnosti v celom svojom priebehu. Bude kombinovať možnosti anonymného i osobného prispievania do projektu s príležitosťami bezprostredne vstupovať do workshopov ako aj osobných stretnutí, v ktorých zúčastnené strany budú diksutovať o potrebách priestoru.. Verejnosť sa týmito spôsobmi bude môcť v rozličnej intenzite zapojiť do každej fázy celého procesu: od počiatočného mapovania potrieb, formulovania otázok a problémov cez plánovanie vízií premeny priestoru, konečné rozhodovanie, až po ich realizáciu, kontrolu a aj vyhodnotenie celého projektu. Dôležité je, že o definitívnom charaktere priestoru nerozhodne nikto iný, iba verejnosť a priami užívatelia priestoru.

 Forma realizácie projektu

1. Ideový Interdisciplinárny workshop: medziuniverzitná spolupráca študentov /UK, STU /U + KA + PP/, SPU /FZKI/ prostredníctvom workshopu s využitím procesu participácie verejnosti. Staviame na otvorenosti, spolupatričnosti a interdisciplinarite v plánovaní /po prvýkrát v histórii kolaborácia architektov, krajinných architektov, sociológov, filozofov, psychológov, priestorových plánovačov, umelcov, športovcov/. 

cieľ: variantné štúdie zamerané na funkčné využitie územia, prevádzkové riešenie, doplnenie územia vhodnými zásahmi, ktoré by zvýšili jeho užívateľský potenciál.

2. Deliberatívne fórum: formou deliberatívneho výberu selekcia najlepších riešení premeny konkrétneho verejného priestoru.

3. Intervencie: finálna realizácia premeny priestoru pod mostom Lafranconi.

 

Čo je priestor pod mostom Lafranconi?

lokalita/ kontext: frekventovaný tranzitný urbánny verejný priestor na nábreží Dunaja /smerom od mesta/ pod mostom Lafranconi s priľahlým vysokoškolským campusom. Miesto oddychu, športu, aktívneho životného štýlu /chodci, bežci, cyklisti.../ všetkých vekových kategórií. Napojenie na administratívno - relatívne nový nákupný komplex Riverpark, legendárne kultúrne centrum PKO s vlastnou identitou, FTVŠ UK, Lodenica UK.

typ verejného priestoru: medzipriestor /tranzitný/

funkcia: tranzitná, programovo prázdny priestor

vlastníctvo: UK, most v správe NDS

genius loci: spontánne osvojená identita, alternatívna kultúra, graffiti, street-art, hudobníci, parkour, skateboard, lezci, fire show, bikeri, longboard...(z dlhodobého hľadiska, resp. kontinuálnych činností kultúrne, ideovo nedostatočne využitý, zanedbaný priestor).

potenciál: psychosociálny /športovo - rekreačná, kultúrna funkcia/ a ekonomický aspekt /zvýšenie hodnoty okolitých nehnuteľností/. Jedinečný súčasný verejný priestor s pozdvihnutou identitou a bezpečnosťou, vytvoriť kultúrnu funkciu.